www.grupptalanmotacta.se

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Analys av ARN

Skriv ut
Information med anledning av ARN:s beslut 05.03.2010 - Analys gjord av föreningens advokatbyråer


Med anledning av dagens beslut från ARN i nio vissa ärenden som rör de Valutaobligationer Tillväxtmarknader I –IV som Acta sålt på uppdrag av Kaupthing Bank Sverige AB (numera kallat Ålandsbanken Sverige AB) har föreningens Föreningen Grupptalan mot Acta, efter samtal med sina advokatbyråer , kommit fram till följande.

Nämndens majoritet gör bedömningen att spararna inte har visat att Acta gjort sig skyldigt till skadeståndsgrundade vårdslöshet. Två av nämndens ledamöter – som båda är jurister – har dock funnit att Acta i samtliga fall brustit så allvarligt i sin rådgivning att Acta är skadeståndsskyldigt mot spararna. Minoritetens bedömning sammanfaller med den bedömning som lämnats av våra advokatbyråer.

Till att börja med är det viktigt att betona att ARN inte prövat om spararna har någon betalningsskyldighet mot banken eller överhuvudtaget bankens agerande.

Det måste också betonas att de enskilda spararna inte har biträtts av advokat och har således inte fått juridisk hjälp vid utformningen av sina anmälningar. Acta har å sin sida biträtts av en större advokatbyrå som nedlagt ett omfattande arbete på att bemöta anmälningarna och den kritik som framförts. Denna obalans kommenteras inte närmare av ARN.

ARN:s handläggning är skriftlig, vilket innebär att ingen av spararna muntligen har fått redogöra för hur Actas rådgivning gått till. Inte heller har Actas rådgivare utsatts för några förhör.

Minoriteten, som alltså stod på spararnas sida, riktar skarp kritik mot majoritetens bedömning och anser att bedömningen inte kan stanna vid ett formellt konstaterande av att det upprättats dokumentation utan menar att dokumentationen också måste granskas i sak. Minoriteten har därefter gjort en sådan prövning och i samtliga fall kommit fram till att Acta är skadeståndsskyldigt.

ARN:s beslut är endast rådgivande och har ingen avgörande betydelse i en domstolsprocess.

Våra advokater står fast vid sin bedömning och den rekommendation som sedan tidigare lämnats till medlemmarna.

 ****

NYTT: Nya beslut från ARN publicerade 15.07.2010 ger klienten rätt i två fall. V.g. se "Senaste Nytt".

 

Senast uppdaterad 2011-04-17 20:54