www.grupptalanmotacta.se

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Frågor & svar

Skriv ut
Frågor och svar: senaste uppdatering 06.12.2015 

Av styrelsen för Grupptalan mot Acta

1. Hur kommer man i kontakt med er?

Vi är i dagsläget tre arbetande medlemmar i föreningen (interrimsstyrelsen, se hemsidan under "Föreningens Stadgar") och har därför tyvärr svårt att hinna att svara på frågor per telefon. Det är endast av den anledningen som vi inte angivit våra telefonnummer. Vi uppmuntrar att ni ställer era frågor via Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den så skall vi uppdatera våra Frågor och Svar så fort vi hinner.

2. Vad gör ni för att göra föreningen känd?

Vi har kontakter med ett antal journalister, samtidigt som vi har gjort en press-release som fick viss effekt, men där nättidningarna inte ville skriva ut vår web-address. Vi har hittills inte haft budget för att sätta in egna annonser i dagspressen. Föreningens medel går åt till att bekosta förundersökningen som görs av två oberoende advokatbyråer. Vi kommer att göra nya press-releaser vartefter. Privata initiativ som görs för att sprida kunskap om vår existens välkomnas, och har redan startat med Facebook-grupper och annat. Vi håller också på att nå en budget som tillåter oss att sätta ut några annonser i dagspressen. Tanken är i så fall att publicera dessa i samband med att resultaten av förundersökningarna blir klara.

3. Hur många behöver ni vara för att ha råd att driva en rättegångsprocess?

Vi bör vara åtminstone ca 150-200 personer för att kunna hålla nettokostnaderna under 20 kSEK per person i rättegångskostnader.

4. Jag har anmält mig till föreningen och betalat in 500 kr. Vad händer nu?

Inom en vecka efter att ni betalat medlemsavgiften så skall ni ha fått ett personligt E-mail som bekräftar detta. Denna funktion kommer att tas i bruk från och med måndagen den 22 februari. På "Senaste Nytt" talar vi om vad som kommer att ske framöver.

Information av känsligare natur (t.ex resultatet av förundersökningarna) kommer inte att publiceras på hemsidan, utan kommer att delges via e-mail till föreningens medlemmar.

Instruktioner om röstningsförfarande för olika handlingsalternativ kommer att publiceras på hemsidan.

5. Hur länge till kan jag vänta med att ansluta mig till rättsprocessen?

Tidtabellen enligt "Senaste Nytt" tar hänsyn till när Kaupthing-erbjudandet på 40% skuldavskrivning löper ut (10 mars) samt när VOTM-1 lånen förfaller (16 mars). För de Acta-kunder som inte vill acceptera 40% erbjudandet, bör de kontakta sin advokatbyrå senast 2 veckor innan deras lån förfaller så att stämning mot Acta/Kaupthing hinner lämnas in innan lånet förfaller. De Acta kunder som ej blivit medlemmar och röstat "Ja" senast klockan 10.00 måndagen den 8:e mars kommer ej med på den första "bestridanden-listan". Det finns dock möjlighet att ansluta sig till en "andra våg" vid senare tillfälle, genom att ta direktkontakt med en av föreningens föreslagna advokatbyråer.

De som önskar ansluta sig till föreningen efter 05 mars (dvs efter att förundersökningarna har gjorts) , kommer att få betala en högre medlemsavgift (700 SEK) eftersom de inte har varit med och bekostat förundersökningarna.

6. Vad är bäst just i mitt fall – att delta i "massrättegången" eller att föra helt enskild talan?

Man har givetvis möjlighet att vinna processen i båda fallen. Fördelen med den föreslagna "massrättegången" är att rättegångskostnaderna kan hållas nere pga stora likheter mellan de enskilda fallen, samt att hela processen får mycket massmedial uppmärksamhet och sätter stark press på Acta ur goodwill-synpunkt. Driver man enskild process mot Acta med sikte på att vinna, så måste man ändå klara av att betala de totala rättegångskostnaderna själv eftersom det aldrig finns 100-procentiga garantier att vinna en rättsprocess. Föreningen rekommenderar inte att driva helt enskilda processer mot Acta om man inte anser sig ha extremt bra bevisning (handskrivna utsagor från Acta-rådgivaren eller dylikt). För VOTM2,3,4 kunder kan man nog förutsätta att Acta konsekvent kommer att hävda att rådgivaren mycket noggrant muntligen förklarade vad emittentrisk innebar. Ord kommer då att stå mot ord. Med en "massrättegång" med många medlemmar, är det dock många röster som gör sig hörda samtidigt, och detta skapar ett övertag för denna processform.

På sidan 60 i Actas årsrdovisining för 2008 kan man läsa följande:

In Acta's opinion, the risk of a group action from clients who have chosen to invest in corresponding products (ffa: VOTM-produkterna) distributed by Acta, which can result in major losses, is relatively limited. A certain increase in the number of claims from clients is, however, expected during the year. As opposed to the bank, which has been the client's financial advisor, lender, producer and arranger, Acta has only been responsible for the financial advisor role in relation to its clients. Acta acknowledges this responsibility as an advisor. The risk of a group action is also consideredto be relatively limited due to the fact that all of the advisory services have been on an individual basis.

Föreningen tycker att det är högst anmärkningsvärt att Acta i en årsredovisning till sina egna aktieägare mörkar den roll som de haft i den aktiva försäljningen av VOTM-produkterna.

7. Får man gå ur föreningen och vad händer då?

Man får givetvis träda ur föreningen när man vill. Den dittills inbetalade medlemsavgiften kommer då dock inte att återbetalas. Hela upplägget är att medlemsavgifterna betalas årsvis i förskott och avser att betala de förväntade advokatkostnaderna för föreningen för det nästkommande året. När rättsprocessen inletts, kommer föreningens insatser att begränsas till det som är generellt för gruppen. Detta innefattar t.ex att lägga ut juristuppdrag avseende utredning av skatteeffekter vid olika förlikningsscenarier, assistans vid eventuell central förlikningsförhandling etc.

8. Kan man stå kvar som kund i Acta under tiden grupprättegången pågår?

Enligt föreningens uppfattning: ja.

9. Jag har betalat 500 SEK. När måste jag betala medlemsavgift nästa gång?

Föreningen bedömer att vi i dagsläget har tillräckliga ekonomiska resurser för att bedriva de gemensamma advokatuppdragen under 2010. Storleken på årsavgiften för 2011 kommer att fastställas vid ett senare tillfälle, men förväntas ligga under 500 SEK per medlem.

Att föreningen har "moraliskt rätt" i denna fråga är nog vi och massmedia rörande överrens om. Och även ett antal f.d. Acta anställda som kontaktat oss och förser oss med intressant och relevant bakgrundsinformation. En process drivs däremot naturligtvis efter strikt juridiska principer, och det är därför som vi anlitat två advokatbyråer för att undersöka våra juridiska förutsättningar att vinna målet, och att identifiera rätt processform. Deras sammanfattande bedömning, som beskrivs mer utförligt i förundersökningsmaterialet, är att chanserna är goda att vinna.

11. Enligt breverbjudandet från Acta-Kaupthing så är obligationen f.n. värd 30% av lånebeloppet. Kommer detta värde att öka eller sjunka framöver?

Föreningen har inte mer information än den enskilde om detta. Eftersom obligationens underliggande värde är låst i Lehman Brothers konkursbo, tror vi att det är mycket riskabelt att förutsätta att denna obligation alltid kommer att kunna gå och sälja till minst 30% av sitt nominella värde.

12. Om jag tar Actas erbjudande förlorar jag 50%, men om vi går vidare med rättsprocessen och vi förlorar den, hur mycket kan jag förlora då?

Om vi förlorar processen och ej initierar annan rättsprocess (t.ex genom överklagande till högre rättsinstans) så blir var och en av oss vi i värsta fallet betalningsskyldiga till hela Kaupthing-lånet, plus dröjsmålsränta, plus de ca 20 kSEK i rättegångskostnader som nämnts under fråga 3 ovan. Obligationen kan då fortfarande ha ett värde, men detta skall man inte räkna med.

13. Jag har förlorat stort också på andra Acta-produkter – kan detta ingå i rättsprocessen?

Det är många som klagat på avkastningen på Actas strukturerade produkter, och många har som du förlorat pengar på i vår mening dåliga placeringsråd kombinerat med finanskrisens negativa verkningar. Du har alltid möjlighet att utöka din egen talan, eller driva en helt egen talan. I dessa fall kan dock rättegångskostnaderna bli väsentligt högre, eftersom de nya "åtalspunkterna" är specifika för just ditt mål. Den generella "massrättegången" fokuserar helt på de belånade VOTM-produkterna.

14.Var hamnar rättegångskostnaden (mellan 2000:- och 20000) med det antal som tecknat sig tom idag?

Se punkt 3 ovan.

15. Vad är dröjsmålsräntan på Kaupthinglånet om grupptalan avslås?

Dröjsmålsräntan bestäms av punkt 6 i Kaupthings "Allmänna villkor värdepapperskredit". Den är referensränta (f.n. 0.5%) plus 8 procentenheter, dvs i dagsläget totalt 8.5% per år.

16. Gäller rättskyddet i hemförsäkringen för grupptalan?

Med ett enda hittills identifierat undantag (Försäkringsbolaget Moderna Försäkringar), så kommer enligt våra advokater rättskyddet i hemförsäkringen att gälla i den av advokaterna föreslagna processformen ("massrättegångar"), som ej är samma process som grupprättegång enligt Lag 2002:599. Villkoren för rättskyddet skiljer sig litet mellan olika försäkringsbolag, men är typiskt 20-25% självrisk, max advokattimtaxa ca 1470:-/hr och maxbelopp 100-200 kSEK. Bedömningen i dagsläget är att de totala rättegångskostnaderna netto per medlem ej skall överstiga ca 20 kSEK, dvs samma belopp om tidigare nämnts för rättegång enligt grupptalan.

17. Får aktiebolag vara med i rättsprocessen?

Svar ja. Dock är det inte säkert att rättskydd från försäkringar blir tillämpligt i dessa fall.

18. Får den enskilde dra sig ur rättegångsprocessen om hon/han vill?

Föreningens uppfattning, som dock behöver bekräftas, är att om den enskilde vill lägga ner sin stämning under processen gång, och utan att ha nått en förlikning med motparten, finns det en risk att man måste betala en viss (procentuell) andel av motpartens rättegångskostnader fram till den punkten.

Frågan har vidarebefordrats till våra advokater.

19. Kan jag delta anonymt i rättsprocessen?

Nej. I och med att stämningarna lämnas in till tingsrätten så blir de, enligt svensk lag, offentlig handling.

20. Vad händer om Acta Kapitalförvaltning går i konkurs?

Enligt uppgift på Finansinspektionens hemsida finns värdepappersdepåerna i det norska bolaget Acta Asset Management ASA. Kapitalrådgivningen har däremot lämnats i Acta Kapitalförvaltning, filial till Acta Kapitalförvaltning ASA. Detta innebär att spararnas investeringar hos Acta inte direkt påverkas av om Acta Kapitalförvaltning skulle gå i konkurs.

Om Acta Asset Management ASA skulle gå i konkurs har spararna rätt att utfå sina värdepapper från konkursboet. Skulle detta inte vara möjligt, på grund av att gällande regler avseende värdepappershanteringen ej följts, finns liksom i Sverige ett investerarskydd. Investerarskyddet uppgår i Norge till 200 000 NOK. (informationen lämnad av Advokat Rikard Stjernholm, Kriström Advokatkontor AB)

21. Hur väljer jag advokatbyrå att företräda mig?

Efter det att medlemmen röstat JA till fortsatt rättsprocess, så är nästa steg för medlemmen att välja vilken av advokatbyråerna som skall företräda honom/henne. Detta skall helst vara klart till fredagen den 12 mars eftersom advokatbyråerna behöver fullmakter från medlemmarna för att kunna företräda dem.

Vi ber därför de medlemmar som röstat JA att snarast kontakta advokatbyråerna via nedanstående kontaktuppgifter, för att få mer information och vidare instruktioner angående fullmakter etc.:

Information från Gärde Wesslau Advokatbyrå

Information om byrån hittar medlemmarna på www.garde.se. Om en medlem vill anlita Gärde Wesslau eller ställa frågor, gäller följande:

Telefon:036-16 20 60 (Observera att detta nummer upprättats specifikt för detta ändamål).

E-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Vi vore tacksamma om medlemmen som vill anlita oss, i sitt mail anger namn och personuppgifter samt postadress. Detta underlättar hanteringen av de handlingar vi är tvungna att översända.
Information från Kriström Advokatbyrå KB

Information om advokatbyrån hittar medlemmarna på www.kristrom.se. Om en medlem vill anlita Kriström eller ställa frågor, gäller följande:

Telefon: 08-545 030 70

E-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Vi vore tacksamma om medlemmen som vill anlita oss, i sitt mail anger namn och personuppgifter samt postadress. Detta underlättar hanteringen av de handlingar vi är tvungna att översända.

22. När tas första kontakten med Kaupthing/Acta, och vad innebär det för mig? 

Advokatbyråerna har idag (2010-03-12) för medlemmarnas räkning skickat ett brev med bestridande av betalning till bankerna och ett brev som bland annat förutskickar kommande krav till Acta. Till breven har det fogats en lista med namn på samtliga medlemmar som bestämt sig för att gå vidare. Även Lindorff, som har uppdraget att inkassera lånen, får del av brevet till bankerna.

Genom dessa åtgärder har bankerna fått klart för sig att frågan om betalningsskyldighet är föremål för tvist. Detta innebär bland annat att bankerna måste, för att kunna driva in sitt krav, vända sig till domstol. Bankerna kan alltså inte vända sig direkt till kronofogdemyndigheten eller på annat sätt agera för indrivning. För detta krävs att frågan har avgjorts av domstol.

I breven har advokatbyråerna också klartgjort för såväl bankerna som för Acta, att all fortsatt skriftväxling – inklusive eventuella kravframställningar – fortsättningsvis skall ske via advokatbyråerna. Medlemmarna skall alltså inte behöva hantera någon skriftväxling eller annan kontakt. Om det ändå skulle vara någon som får brev från antingen bankerna, Lindorff eller Acta, skall den medlemmen direkt ta kontakt med den advokatbyrå som medlemman har valt. Om någon hör av sig på telefon, skall medlemmen hänvisa till en advokatbyrå och inte ta någon diskussion.

Var och en av våra medlemmar kommer direkt från advokatbyråerna att få kopia av det bestridande och övriga handlingar som nu har skickats. Detta kommer också att ske löpande fortsättningsvis. På flera olika grunder har vi bedömt att det inte är lämpligt att kommunicera det närmare innehållet i handlingarna via hemsidan, utan det kommer endast att kommuniceras via e-post direkt till medlemmarna.

Ytterligare information kommer att delges medlemmarna så snart något händer.

Vänliga hälsningar,

Thomas Svedberg, Gärde Wesslau Advokatbyrå

Torbjörn Thalinsson, Kriström Advokatbyrå KB

23. Vad är det för avdragsregler som gäller beträffande eventuell förlust med VOTM-lånet?
Föreningen har kontaktat skatteupplysningen (tel 0771 - 567567) gällande deklarationen 2012 och fått svaret att ingen skatteeffekt utlöses om panträttsinnehavaren säljer panten, så länge processen pågår.

Förlusten skall deklareras först när processen är avslutad. De som har antagit Actas bud skall således deklarera förlusten.

---------

Information från 2011

Föreningen har talat med skatteverket ett flertal gånger under April 2011 och alltid fått samma svar:
Förlusten eller vinsten skall deklareras efter avslutad process. Ingen förlust har ju ännu  konstaterats, så vi måste vänta till det hela är slutgiltigt avslutat.
Detta svar har bl.a. erhållits från Hans Öhman på Skatteverket.

Beträffande skatteverkets beslut avseende de som i mars 2010 accepterade Kaupthings erbjudande om 40% skuld reduktion, v.g. använd sökord "Acta kapitalförvaltning" under www.skatteverket.se 

24. Vad innebär det att Acta Asset Management AS mister sitt tillstånd för värdepappersverksamhet och att Navigea Securities AS tar över verksamheten?

Norska tillsynsmyndigheten Finanstilsynet har konstaterat allvarliga och systematiska brister hos Acta Asset Management i hur man bedrivit sin verksamhet jämfört med de krav som ställs i norska värdepapperslagen. Som en följd av detta återkallas därför Acta Asset Managements tillstånd.

Samtliga kunder kommer att få ta ställning till om man vill flytta sina affärer till systerbolaget Navigea Securities AS (tidigare Acta Markets AS).

Det är möjligt att flytta sin värdepappersdepå till en annan aktör (t ex någon av storbankerna, Avanza eller Nordnet m fl), dock bör man ta hänsyn till att det då kan vara svårare att avyttra onoterade värdepapper.

Actas kundsupport skriver:

Det vi rekommenderar våra kunder, som innehar onoterade aktier, är att
man tecknar det nya kundavtalet, då det bara är Acta som kan handla
med den typen av investering.
I praktiken, så går det självklart att flytta över aktierna till en
extern depå, men det innebär att du inte kommer att kunna ta del om
informationen kring dina investeringar, då det bara är vi som har den
informationen.
Samt att om du skulle vilja sälja av dina onoterade aktier längre
fram, så kommer du ändå att behöva föra över dem till oss, då det bara
är våra kunder som kan köpa och sälja den typen av investering. Vilket
i slutändan ändå innebär att du kommer behöva teckna det nya
kundavtalet.

Så, det vi rekommenderar våra kunder är att teckna det nya

kundavtalet, då det i praktiken bara är en förnyelse av det gamla
kundavtalet, men då istället för att förnya det med Acta Asset
Managment, att man gör det med Navigea Securities.
Du har ju Handelskonto idag, det kommer automatiskt att övergå till
Orderkonto, som är samma konto, bara att vi byter namn på det. Så det
kommer fortsatt att vara samma avgifter och villkor på det kontot.

Hoppas att det var svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen

att kontakta oss på telnr: 0770- 45 75 75, eller svara på detta mail,
så återkommer vi så snart vi kan.

Önskar dig en fortsatt trevlig kund.


Finansinspektionen har gjort en skrivelse kring detta som kan läsas här:

http://www.fi.se/Utredningar/Skrivelser/Listan/Norskt-Acta-bolag-mister-tillstand/?m

(Kopia finns att ladda ner här )

25. Vad innebär det att Acta Holding ASA ändrar namn till Agasti Holding?

Enligt föreningens uppfattning saknar detta betydelse för den pågående rättsprocessen. Detta kommer att analyseras vidare av föreningens advokater, och skulle de vara av annan uppfattning så kommer medlemmarna att informeras om detta.  Agasti Holding är ägarbolag till Navigea Securities dit spararnas innehav har flyttas från tidigare Acta Assets Management.  Enligt Acta valde 55.000 av de tidigare 82.000 Acta kunderna att följa med till Navigea Securities. Det framgår inte hur många av dessa som har produkter som endast handlas inom Acta. För mer information hänvisas till Agasti Holdings hemsida www.agasti.no.

En viktig anledning till namn-bytet från Acta till Agasti är sannolikt att namnet Acta fortfarande förknippas med ett skandalbolag från finanskraschens tid. Denna uppfattning verkar även den nya ledningen för Agasti Holding dela (se notisen http://www.hegnar.no/okonomi/article705367.ece ). I en TV intervju i Norge den 18 september, säger den nytillträdde direktören för Agasti Capital Markets Jørgen Pleym Ulvness, "...Acta hade (under perioden 2005-2008) kanske en för fokuserad säljkultur istället för rådgivningskultur och gick ut för brett och för långt ner i kundgrupperna och fokuserade också på kunder som inte nödvändigtvis hade kompetens eller finansiella förutsättningar för att vara exponerade för ett rådgivningskoncept".   

26. Hur skall jag deklararera för förlusten i samband med förlikningen?

Föreningen har upprättat ett dokument som beskriver hur du deklarerar för förlusten. Instruktionen har tagits fram i samarbete med Skatteverket som fått ta del av såväl Tingsrättens dom samt förlikningsavtalet med Kaupthing Bank. Dokumentet kan laddas ner här 

Senast uppdaterad 2015-12-21 13:34