www.grupptalanmotacta.se

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Om föreningen

Skriv ut

Syfte och bakgrund

Den ideella föreningen "Grupptalan mot Acta" bildades den 6:e februari 2010. Föreningen avser att föra en grupptalan mot Acta, och vid behov även mot andra involverade parter, avseende belånade indexobligationer av typen "Valutaobligationer Tillväxtmarknader VOTM 1-4". Syftet med grupptalan är att tillvarata medlemmarnas intressen med anledning av de, i föreningens mening, grava felaktigheter som begåtts av Acta i samband med tecknandet av de lånefinansierade valutaobligationerna VOTM 1-4.

Det är viktigt att du är med!

Det finns i dagsläget (feb 2010) över 200 anmälningar inskickade från enskilda Acta kunder till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) avseende detta ärende. ARN har ställt sig avvisande till flera av de försvarsargument som Acta fört fram (se t.ex http://www.e24.se/pengar24/din-ekonomi/bank-och-forsakring/okej-att-ljuga-om-kapitalskydd_1837427.e24 ) och ARN har sagt att de skall meddela sitt beslut i mars 2010.

Det skall dock noteras att ARNs beslut bara är rekommendationer, och därför inte bindande för parterna. Besluten kan därför inte verkställas med tvång. För att ett avgörande i en tvist skall kunna verkställas tvångsvis måste man ha en dom från en domstol eller ett beslut av en kronofogdemyndighet om betalningsföreläggande eller handräckning.

På samma sätt har 10-tals anmälningar mot Acta skickats in av individuella Acta kunder till Finansinspektionen (FI), Ekobrottsmyndigheten och Konsumentombudsmannen (KO). Oavsett hur och när dessa myndigheter kommer med sina slutliga utlåtanden i ärendet, så finns det inga som helst garantier att dessa kommer att påverka återbetalningskraven från Kaupthing/Lindorff till kundernas favör. Utlåtanden och åtgärder från dessa myndigheter kan definitivt styrka vår sak, men det är endast genom egen rättslig process som vi kan vara garanterade att våra intressen tillvaratas avseende återbetalningskraven.

Många Acta-kunder har hört av sig till föreningens styrelse inför bildandet av denna förening. Många har velat avvakta en grupptalan i förhoppningen att Acta skulle lösa ärendet till deras belåtenhet. Den 11:e februari 2010 kom Acta till slut med ett erbjudande http://votm.se som går ut på att 40% av skulden avskrivs på två villkor:

  • Det eventuella kvarvarande värdet av obligationen tillfaller Kaupthing

  • Kunden förbinder sig att inte driva juridiska processer mot Acta Asset Management AS, Acta Kapitalförvaltning (Sverigefilial), Kaupthing Bank hf., Kaupthing Sverige AB eller ålandsbanken Sverige AB.


I erbjudandet vidhåller Acta att de anser sig vara helt fria från skuld.

Föreningen anser att medlemmarna skall avvakta att ta ställning till detta erbjudande innan vår förundersökning avseende grupptalan slutförts (se "Senaste Nytt"). Man kan dock notera, eftersom obligationerna f.n. handlas på en andrahandsmarknad till ca 30% av sitt nominella värde, att "rabatterbjudandet" de facto bara uppgår till 10% av lånebeloppet.

Det är föreningens uppfattning att ett av huvudsyftena med detta erbjudande är att splittra kunderna och därmed försvåra förandet av en grupptalan. Målet för föreningen är att få lånekraven 100% avskrivna, eftersom vi inte anser att vi är den felande parten.

Det är inte pinsamt att ha blivit lurad!

Många kunder har uttryckt att de känner stor skam över att ha blivit så "lättlurade". Många tvekar att gå med i grupptalan eftersom de tycker att det kan kännas pinsamt och skamfyllt att ens namn kommer med på en lista som kan komma att bli offentlig handling . Samtidigt är många av dessa kunder djupt oroliga över den personliga konkurs som de ser närma sig, när skyhöga belopp som de aldrig ägt, skall drivas in av en inkassofirma som i slutändan agerar för Isländska statens räkning.

Till de som tvekar vill vi säga:
Det finns ingen som helst anledning för er att känna skam. Den här valutaobligationen är en mycket komplicerad produkt, och tusentals av Actas kunder, både gamla som unga, såväl högutbildade som lågutbildade, har investerat i den.

Actas strategi har varit att skapa en förtroendefull relation mellan sina rådgivare och oss kunder. Hela idén med en förtroendefull relation är att man litar på varandra. När Acta i tal och skrift presenterade denna produkt, centralt och via sina rådgivare, så var säljargumenten två:

  • Garanterad återbetalning av hela lånebeloppet (dvs ingen risk för denna del)

  • Potentiellt hög avkastning.


Medvetet eller omedvetet, så informerade Acta däremot inte om den fundamentala begränsning i garantiåtagandet som hos småspararna hade utgjort skillnaden mellan positivt och negativt investeringsbeslut. Man informerade inte om att hela lånebeloppet riskerades om Lehman Brothers skulle gå i konkurs, och att Acta/Kaupthing ej hade försäkrat sig mot denna händelse.

Vi har ett ansvar att göra oss hörda

Vår grupptalan är viktig både för vårt specifika ärende och för att offentligt värna om rätten, som varje småsparare rimligen måste ha, att få veta exakt hur mycket han/hon riskerar vid varje investeringstillfälle. Vi anser att det är orimligt att en placeringsrådgivare skall ha rätten att underlåta att ge sådan information, bara för att han själv anser att risken för att en viss händelse skall utlösas är "liten".

Grupptalan kräver pengar

Lag (2002:599) om grupprättegång innebär att en ideell förening kan väcka talan för en grupp av människor som har likartade anspråk. Föreningens avsikt är att finansiera rättsprocessen genom att kostnaderna delas solidariskt av medlemmarna via en årlig medlemsavgift. Den initiala medlemsavgiften är 500 kronor, och avser att täcka advokatkostnaderna för förundersökningen och framtagandet av viktiga dokument som behövs i närtid. Den fullständiga rättsprocessen kan bli långvarig och kräver uthållighet hos föreningen.

En grupp som reser talan enligt lagen om grupptalan måste inför Tingsrätten visa att den har ekonomiska medel för att betala rättegångskostnader och eventuella motpartskostnader. I annat fall tar inte Tingsrätten upp talan till prövning. För att kunna driva en talan mot Acta måste föreningen få ekonomiska resurser i form av ett tillräckligt antal betalande medlemmar. Om antalet anmälda blir lägre än förväntat, kan det bli aktuellt att begära extra insättning av varje medlem. Målsättningen är att ha ansökan om grupptalan inlämnad till tingsrätten senast den 2:a mars 2010.

Det är föreningen som är kärande och som därmed står för alla eventuella motpartskostnader. Den enskilde medlemmen är inte personligen ansvarig för sådana kostnader. Han/hon riskerar därmed maximalt sin inbetalning till föreningen. Beroende på hur länge processen pågår, kan det dock bli aktuellt att årligen förnya sin medlemsavgift. För de som har hemförsäkring med rättskydd, så kan denna täcka en ansenlig del (typiskt ca 50%) av medlemmens del av rättegångskostnaderna.

Beroende på hur många medlemmar som ansluter sig till föreningen, så förväntas de slutliga rättegångskostnaderna per medlem att uppgå till maximalt mellan 2000 och 20000 kronor. Detta belopp kan tyckas högt, men måste ställas i relation dels till kundens nuvarande lånebelopp hos Kaupthing, dels till vad kostnaden för den enskilde skulle bli för att själv driva en privat process mot Acta. Interrimsstyrelsen ansvarar för att välja endast högt kvalificerade advokater för att driva vår rättegångsprocess.

Föreningen kommer att upplösas när den rättsliga hanteringen avslutats eller när förlikning med motparten/motparterna har kunnat nås. Eventuellt förslag om förlikning måste godkännas av medlemmarna vid årsmöte eller för ändamålet påkallat extramöte. Om de rättsliga kostnaderna efter avslutat mål eller förlikning blir mindre än de insamlade medlen, kommer eventuellt överskott från medlemsavgifterna som överstiger 50 kronor per medlem att återbetalas. Blir överskottet lägre än så kommer pengarna att överföras till välgörande ändamål såsom Rädda Barnen eller liknande.

Föreningen är ideell. Styrelsens ledamöter kommer därför att fullgöra sina uppgifter utan krav på ekonomisk ersättning för arbetet. Föreningen kommer dock att behöva anlita administrativ hjälp för hanteringen av ett stort antal medlemmar och för att klara arbetsbördan i samband med en kommande rättsprocess.

Föreningen avser att hålla årsmöte i Stockholm under det första halvåret 2010. Kallelse sker genom kungörande på föreningens hemsida (www.grupptalanmotacta.se) samt massutskick via e-post. Se också Senaste Nytt där nyheter och information om hur processens fortskrider kommer att finnas.

Inlämnandet av grupptalan till Tingsrätten

Målsättningen är att ha ansökan om grupptalan inlämnad till tingsrätten senast den 2:a mars 2010. Innan inlämnandet sker, så kommer synkronisering att göras med Konsumentombudsmannen, Finansinspektionen, Allmänna Reklamationsnämnden och Ekobrottsmyndigheten. Avsikten med detta är att relevanta förundersökningar som f.n. pågår hos dessa instanser inte skall upphöra i och med inlämnandet av denna grupptalan. Detta kan i praktiken innebära att vi kommer att ta bort vissa medlemmar ur namnlistan till dess att berörd myndighet givit sitt utlåtande, för att därefter återinföra namnen pÃ¥ listan.

Bestridande av inkassokrav från Kaupthing/Lindorff

Som alla Acta-kunder känner till, så har Kaupthing anlitat en inkassofirma (Lindorff) för att driva in lånen associerade med valutaobligationen. Dessa lån förfaller i mars, april och juni 2010.

Föreningens medlemmar kommer innan februari månads utgång att informeras om hur de på ett juridiskt korrekt sätt skall bestrida betalningsansvaret för dessa lånekrediter. Bestridande av betalningsansvar innebär i praktiken att medlemmarna ej riskerar betalningsanmärkning under den tid rättsprocessen pågår.

Senast uppdaterad 2010-03-27 15:51