www.grupptalanmotacta.se

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek

Senaste nytt

Skriv ut
  Kommande händelser i närtid:  
 • Januari 2016: Förberedelser avseende omorganisationen av föreningen: valberedningen söker kandidater till nya styrelsen, uppdatering av stadgarna etc. 

 

  Tidigare händelser:
 • 21.12.2015: Betalningar utförda till de medlemmar som begärt återbetalning av medlemsandel.
 • 15.12.2015: Sista datum för att meddela om ni önskar vara kvar i föreningen eller vill utgå och ha återbetalad medlemsandel (ca 210 SEK, ref: E-post utskickat 07 november 2015).
 • 07.12.2015: Deklarationsregler för förlusten utskickade. Finns även under "Frågor och svar" punkt 26.
 • 23.09.2015: Deadline för inbetalning av förlikningsbelopp till Kaupthing bank
 • 25.06.2015: Förlikningsavtalet underskrivet för de 385 klienter som accepterat förslaget.
 • 16.04.2015: Protokoll från extramötet 11/04 2015 har skickats till medlemmarna.
 • 11.04.2015: Extramöte i Stockholm (anmälan senast 22 mars enligt kallelse).
 • 17.03.2015: Kallelse till extramöte skickas ut till alla  medlemmar.
 • 16.03.2015: Klientbrev har skickats ut med begäran om ett svar från varje klient avseende en viktig fråga. Med anledning av detta så kommer ett extramöte att hållas i närtid. En kallelse med mer information kommer att skickas ut under denna vecka.
 • 6.11.2014: Hovrätten meddelar beslut, gällande Gärde Wesslaus klienter, med anledning av Acta Kapitalförvaltnings överklagande av tingsrättens beslut i diverse så kallade  preliminärfrågor. Hovrätten gick helt på tingsrättes linje, vilket innebär att Acta Kapitalförvaltning inte lyckats nå någon framgång med sina yrkanden om avvisning m m. Acta Kapitalförvaltnings ombud har därefter meddelat hovrätten att Acta inte avser att överklaga hovrättens beslut och att akten således kan återlämnas till tingsrätten för den fortsatta handläggningen.  
 • 23.10.2014: Klienterna som företräds av Avenir advokatbyrå förlikas med Kaupthing/Acta. Läs mer på Avenirs hemsida samt på Svenska Dagbladet.
 • 20.09.2014: Föreningen Grupptalan mot Acta håller årsmöte
 • 12.12.2013: En domstol i Reykjavik dömer fyra f.d. topp-chefer på Kaupthing till fängelse mellan 3 och 5.5 år för olovlig marknadsmanipulation i samband med finanskrisen 2008.  Dessa är fd VD Hreidar Mar Sigurdsson (5.5 år), den tidigare styrelseordföranden Sigurdur Einarsson (5 år),  den tidigare chefen för Kaupthing i Luxemburg (3 år) och den tidigare storägaren i banken Olafur Olafsson (3.5 år).
 • 20.10.2013-22.11-2013: Muntliga förhandlingar påbörjas för Avenirs klienter (f.d. Glimstedts).
 • 11.10.2013: Press-release från Grupptalan mot Acta, föranlett av HDs avslag av Actas överklagande.
 • 10.09.2013: Högsta domstolens avslår Actas överklagande av Hovrättens beslut avseende Kriströms klienter.  Detta innebär att klienternas mål kommer att handläggas gemensamt med övrigas, samt att den enskilde klientens mål mot Kaupthing och Acta kommer att handläggas gemensamt.
 • 15.05.2013: Hovrätten avslår Actas överklagande av Tingsrättens beslut avseende Gärde Wesslaus klienter. Acta överklagar till Högsta Domstolen.
 • 22.01.2013: Press-release från Grupptalan mot Acta, föranlett av Tingsrättens beslut att avslå Actas invändningar mot gemensam handläggning av målen.
 • 21.12.2012 Tingsrätten fattar samma beslut om hanteringen av preliminärfrågorna för Gärde-Wesslaus klienter som för Kriströms klienter: Actas invändningar avslås och målen skall handläggas gemensamt.
 • 20.12.2012 Processinlagan samt bilagorna avseende rådgivningssammanställningen kan laddas ner här:

Processinlaga_Dec2012

a_Bilagor1-20

b_Bilagor21-56

c_Bilagor57-75

d_Bilagor76-103

e_Bilaga104-149

 • 18.12.2012  Föreningen skickar ut informationsmeddelande till sina medlemmar via e-post
 • 19.11.2012  Domstolen i Stavanger dömer Acta-grundaren Fred Anton Ingebrigtsen till nio års fängelse för en rad överträdelser i värdepappershandelslagen. Det är det strängaste straffet som någonsin utdömts i Norge för insider-brott.
 • November 2012: Hovrätten avslår Actas invändningar avseende Kriströms klienter, varvid Tingsrättens beslut om gemensam handläggning kvarstår.
 • Oktober 2012: Tingsrätten fattar beslut om hanteringen av preliminärfrågorna för Kriströms klienter: målen skall handläggas gemensamt. Acta överklagar beslutet till hovrätten.
 • 17.09.2012 Acta Holding ASA ändrar namn till Agasti Holding. Se punkt 25 under "Frågor och Svar" 
 • 25.06.2012: Punkt 24 under "Frågor och Svar" har uppdaterats avseende Navigea Securities
 • 12.04.2012: Punkt 23 under "Frågor och Svar" har uppdaterats gällande 2012 års deklaration.
 • 10.03.2012:  I Reykjavík har rättsprocessen nu inletts mot Kaupthings högsta chefer, som riskerar nio års fängelse.
 • 18.01.2012: Styrelsen i Grupptalan mot Acta har tillskrivit Actas styrelse och revisor och frågat huruvida Acta avser att avsätta reserver för att täcka framtida skadeståndsanspråk som en följd av den pågående rättsprocessen. 
 • Januari 2012 Bl.a. som en följd av allvarliga anmärkningar från Norska Finanstillsynet så pågår en omorganisation av Actas verksamhet, där bl.a. Acta Kapitalförvaltning AS läggs ner. Actas fokus framöver sägs vara större kunder snarare än småsparare.   Information har gått ut till alla Actas kunder och kan även läsas på: https://www.acta.se/Nyheter/Finanshuset-Acta-omorganiserar/
 • 17.01.2012: Advokaterna sammanträdde hos Tingsrätten (muntlig förberedelse) angående de s k preliminärfrågorna rörande handläggning av målen
 • 26.11.2011: Föreningen Grupptalan mot Acta håller sitt årsmöte. Protokoll kommer att skickas ut till alla medlemmar per epost under vecka 50.
 • 12.10.2011: Kallelse till årsmöte 2011 utskickat till medlemmarna per epost
 • Juli 2011: Kaupthing säljer de pantsatta valutaobligationerna för 29-30% av nominella värdet. Kaupthings fordran på klienterna minskas med motsvarande belopp.
 • 14.06.2011: Acta måste ha besvarat alla stämnningsansökningar
 • 17.04.2011 Skatteverket bekräftar att föreningens medlemmar ej skall deklarera vinst eller förlust för VOTM obligationen/lånet innan rättsprocessen avslutats. Se fråga 23 under "Frågor och svar".
 • 30.03.2011: Advokatbyråerna skickar ut informationsbrev till sina klienter.
 • Mars 2011: De första svaren från Acta inkommer. Acta begär ytterligare anstånd till 14 juni 2011 innan alla stämningarna besvarats. Våra advokatbyråer har motsatt sig detta, men det verkar som om Tingsrätten ändå har givit sitt medgivande till detta, dock med förtydligandet att inga ytterligare anstånd kommer att beviljas.
 • Jan-Feb: Stockholms tingsrätt inrättar en särskild avdelning för att hantera det stora antalet stämningsansökningar i Acta-ärendet.
 • December 2010: ca 860 av 880 stämningar har inlämnats till Stockholms Tingsrätt. Acta har begärt anstånd till mars 2011 innan de börjar besvara stämningsansökningarna.
 • 01.11.2010 Föreningen Grupptalan mot Acta släpper en press-release. Detta föranleder ett inslag i Rapportsändningen klockan 19.30 den 01 Nov. Klicka här för att se inslaget (tillgängligt t o m 9/11)
 • 29.10.2010 Kriström inlämnar de första 60 stämningarna till Stockholms tingsrätt.  Parallellt inlämnar advokatfirman Glimstedts (Norrköping) stämningsansökningar från 45 av sina klienter.
 • 20.10.2010 Programmet Plånboken i P1 sänder ett inslag om Acta-affären. Klicka här för att lyssna på programmet.
 • 15.07.2010 Allmänna reklamationsnämnden ger VOTM klienter rätt i två fall: Ärendenummer 2009-1715 samt 2009-7099.
 • 12.06.2010: Föreningen håller sitt första årsmöte. Protokoll och anteckningar från detta har skickats till föreningens medlemmar. Har du inte fått detta utskick v g kontakta Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
 • 30.4.2010. Advokatbyråerna skickar ut informationsbrev nr 2 till sina klienter.
 • 08.04.2010 Hemsidan byter under natten teknisk plattform så vi lättare kan göra uppdateringar i framtiden. Om det är några länkar som inte fungerar el dyl får ni gärna meddela oss på Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den så vi kan åtgärda detta. Utseendet kommer påverkas något, men innehållet är detsamma.
 • Advokaterna har skickat information till alla medlemmar som anlitat dem.
 • 12.03.2010 Bestridande av lånens betalning är skickat! Advokatbyråerna har idag skickat ett bestridande av betalning till bankerna. Mer information om detta och framtida kommunikationer med motparten kan läsas under fråga 22 i "Frågor och Svar".
 • 11.03.2010 Listan delges advokaterna. Denna namnlista kommer att biläggas Bestridan mot Betalningsansvar gentemot Kaupthing/Lindorff. Advokaterna ombesörjer detta utskick till Kaupthing/Lindorff.
 • 10.03.2010 Listan uppdateras med sena svar som anlänt fram till kl 24.00 och fryses.
 • 08.03.2010 Röstningen är avslutad. 382 medlemmar har röstat ja. 57 medlemmar har ännu ej röstat.
 • 08.03.2010 Tidsfristen för att svara Ja/Nej till fortsatt rättsprocess är förlängd till måndag 08 mars, klockan 10.00. För de medlemmar som svarar "ja", så kommer bestridande av betalningsansvar gentemot Kaupthing/Lindorff att ombesörjas automatiskt via föreningen och advokatbyråerna.
 • 05.03.2010 Svarstiden för att svara Ja / Nej till fortsatt rättsprocess förlängs till Måndag 08 mars klockan 10.00.
  Svaret Ja/Nej skall skickas till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den med angivande av fullständigt namn och personnummer. Undvik att skriva övriga frågor i detta brev. Har du redan svarat via epost eller länk i informationsbrevet behöver du inte svara igen.
 • 05.03.2010 Föreningens advokatbyrå har granskat ARN-besluten under förmiddagen. Deras bedömning huruvida ARN-argumenten rättsligt kan komma att påverka den framtida rättsprocessen kommer att publiceras på hemsidan under tidig eftermiddag. Beslutet att svara Ja eller Nej kommer givetvis att förlängas för att låta medlemmarna ta ställlning till en eventuellt ny situation. Det skall dock noteras att frågan om låneskulden till Kaupthing ej prövats av Allmänna Reklamationsnämnden, utan endast Actas roll som rådgivare.Resultaten är publicerade under ny flik "Analys av ARN". Analysen föranleder EJ ändrade rekommendationer från våra advokatbyråer till föreningsmedlemmarna angående initiering av rättsprocess mot Acta/Kaupthing.
 • 05.03.2010: ARN har meddelat beslut i de pilotfall som rör Acta. Besluten kan läsas på http://www.arn.se/vadarARN/Nyheter/Beslut-i-arenden-mot-Acta-Kapitalforvaltning/.
 • 04.03.2010: "Frågor och Svar" har uppdaterats.
 • 04.03.2010 Allmänna Reklamationsnämnden har på sin hemsida http://www.arn.se/vadarARN/Nyheter/Kommande-beslut-i-arenden-mot-Acta-Kapitalforvaltning/ utlovat att till fredag förmiddag (05 mars) publicera sitt beslut över ett tiotal anmälningar mot Acta. Av denna anledning så har tiden för medlemmarna att svara JA eller NEJ förlängts till Fredag, 05 mars, kl. 16.00
 • : Skulle länkarna till JA eller NEJ mot förmodan ej fungera, så går det bra att rösta via e-post till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den (ange gärna ditt personnummer)
 • 01.03.2010 Förundersökning klar avseende grupptalan (vi vill utnyttja den extra tid vi fått)
 • 24.02.2010 Resultatet av mötet mellan interimstyrelsen och advokaterna var positivt, och beslutet att gå vidare mot rättsprocess enligt nedan angiven tidtabell står fast. Interimstyrelsen och advokatbyråerna är överrens om hur det kommande arbetet skall bedrivas. Advokaterna uppmanar alla föreningsmedlemmar att av er Acta-rådgivare begära ut kopior på samtliga handlingar relaterade till er valutaindexobligation. Dessa kan komma att behövas som underlag till den fortsatta processen. Medlemmen skall behålla handlingarna till dess att interimsstyrelsen ger nya instruktioner.
 • 24.02.2010 De olika advokatgrupperna samlas tillsammans med interrimsstyrelsen för att stämma av status i förundersökningarna.
 • 23.02.2010 Thomas Höie på Norska Finansavisen bekräftar att det 40%-iga rabatterbjudande som kunderna fått avseende skuldavskrivning på 40% kommer från Kaupthing och ej Acta. Acta har däremot enligt uppgift bokfört kostnader på 10 MNOK relaterade till VOTM affären. Detta är mindre än 1% av kundernas lånebelopp.
 • 21.02.2010 Sidan "Frågor och Svar" införs med frågor och svar på några av de vanligaste frågorna som ställts till föreningen
 • 21.02.2010 Sidan "Frågor och Svar" döps om till "Svar till Acta"
 • 19.02.2010 En ny sida "Generella frågor och Svar" har införts som svarar på de vanligaste frågorna som ställts via Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
 • 16.02.2010 Sidan "Frågor och Svar" införs som ger föreningens syn på den information som Acta ger under www.votm.se "Frågor och Svar"
 • 15.02.2010 Föreningen öppnas för medlemmar
 • 11.02.2010 Acta/Kaupthing erbjuder begränsad rabatt på låneskulden enligt www.votm.se. Acta begär svar till 10.03.2010
 • 06.02.2010 Föreningen Grupptalan mot Acta bildas

 

 Senast uppdaterad 2015-12-21 13:41